• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Projektų administravimas

Projekto administravimas yra labai svarbus projekto įgyvendinimo etapas, kurio tikslas - užtikrinti sklandžią projekto eigą bei sėkmingai įgyvendinti patį projektą.  Tai ypač aktualu projektams, kuriems skirtas ES struktūrinių fondų, Lietuvos ir užsienio valstybių verslo paramos ir plėtros skatinimo programų parama bei Lietuvos arba užsienio bankų kreditavimas. Projekto administravimas reikalauja daug žmogiškųjų ir laiko sąnaudų: turi būti efektyviai kontroliuojamas projekto įgyvendinimas, sureguliuoti atsirandantys pokyčiai bei sprendžiamos kylančios problemos.

UAB „Consultus Magnus“ specialistai administruodami projektus laikosi visų privalomų dokumentų reikalavimų:

 • Europos Komisijos Reglamento (EB) Nr. 1828/2006, nustatančio Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinimo taisyklių;
 • Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų 2007 m. gruodžio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr 4-132);
 • Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo;
 • Neperkančiųjų organizacijų pirkimų tvarkos aprašo;
 • atitinkamų projektų finansavimo ir administravimo sutarčių nuostatų;
 • atitinkamų priemonių finansavimo sąlygų aprašų, įgyvendinimo taisyklių ir (arba) kitų metodikų;
 • kitų aktualių teisės aktų ir (arba) rekomendacijų.

UAB „Consultus Magnus“ specialistai projekto administravimo metu rengia pirkimų dokumentaciją, teikia įvairias konsultacijas, susijusias su projektu, rengia projekto tarpines ir galutines ataskaitas bei mokėjimo prašymus, rengia prekių, paslaugų, darbų pirkimo/pardavimo sutarčių projektus, organizuoja projekto viešinimą ir rezultatų sklaidą, atstovauja užsakovą ES paramos lėšas administruojančiose įstaigose.