• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Parama užsienio investuotojams Lietuvoje

„TUI INVEST“
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Paraiškos priimamos iki 2024-05-31 Konkursas
Priemonės biudžetas 6 mln. Eur.
 
Tinkami pareiškėjai
 
Pareiškėjas yra užsienio investuotojo (juridinio (-ių) ir (ar) fizinio (-ių) asmens (-ų) Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojas (įmonė), arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje ir kuris atitinka vieną iš šių sąlygų:
 • yra MVĮ;
 • yra didelė įmonė, kai ji bendradarbiauja su MVĮ.
Pareiškėjo pajamos (įskaitant įmonių grupės) per paskutinius 3 finansinius metus (skaičiuojama bendra pajamų suma) yra ne mažesnės nei prašoma finansavimo suma. Vertinama pagal 1-3 paskutinių metų įmonės (ar įmonių grupės) patvirtintos finansinės atskaitomybės dokumentus arba pagal pareiškėjo pateiktus pasirašytus tarpinius finansinės atskaitomybės dokumentus, kai pareiškėjas įsteigtas tais pačiais metais kaip pateiktas PĮP.
Tinkami partneriai
 • MVĮ (tarp jų MSI) ar didelės įmonės (tarp jų MSI), jei pareiškėjas MVĮ;
 • MVĮ, kai pareiškėjas didelė įmonė.
Paramos dydis, intensyvumas Maksimali paramos suma  2 000 000 Eur.
Minimali paramos suma  140 000 Eur.
 
MT veikla įmonėms nuo 50 iki 80 proc. priklausomai nuo dydžio ir partnerystės.
EP veikla įmonėms nuo 25 iki 60 proc. priklausomai nuo dydžio ir partnerystės.
85 proc. patentavimo išlaidomos (de minimis pagalba).
 
Remiama veikla Aukštos pridėtinės vertės (APV) TUI skatinimas: MTEP vykdymas ir bendradarbiavimas bei technologijų perdavimas tarp didelių įmonių ir MVĮ technologijų ir inovacijų srityse Vidurio ir vakarų Lietuvos regione.
Tinkamumo kriterijai
 
 1. Visos projekto veiklos (ir pareiškėjo, ir partnerio (-ių) įgyvendinamos Vidurio ir vakarų Lietuvos regione.
 2. Projekto trukmė iki 36 mėnesių.
 3. Jei projektas įgyvendinamas su partneriu (-ais), pareiškėjas turi patirti ne mažiau kaip 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
 4. Jei yra pretenduojama į projekto finansuojamosios dalies padidinimą už partnerystę, pareiškėjas turi patirti ne daugiau kaip: 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų; 90 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, jeigu partneris arba vienas iš partnerių yra MSI.
Tinkamos finansuoti išlaidos
 1. Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir komandiruotės.
 2. Išlaidos priemonėms ir įrenginiams, atsižvelgiant į mastą ir laikotarpį, kuriuo jie naudojami projektui.
 3. MTEP paslaugų išlaidos ir išlaidos pagal sutartis vykdomiems moksliniams tyrimams, žinioms ir patentams, perkamiems arba įsigyjamiems pagal licenciją iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, taip pat konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, naudojamų vien projektui, išlaidos. (iki 50 proc. tinkamų išlaidų).
 4. Su kitomis veiklos sąnaudomis, įskaitant sąnaudas medžiagoms, mažaverčiam inventoriui, atsargoms ir panašiems produktams, priskirtiniems trumpalaikiam turtui, tiesiogiai susijusiomis su MTEP veikla, susijusios išlaidos.
 5. Įrangos nuomos išlaidos.
 6. Pastatų ar patalpų nuomos išlaidos (iki 10 proc. tinkamų išlaidų).
 7. Netiesioginės išlaidos – 7 proc. fiksuotoji norma. 
Patentavimo išlaidos:
 1. 85 proc. intensyvumas
 2. De minimis pagalba.
 3. Iki 30 000 Eur.
 4. Kuriamų produktų patentavimo išlaidos yra tinkamos finansuoti tik tuo atveju, jei yra susijusi su projektu planuojama vykdyti MTEP veikla.
 5. Kuriamų produktų patentavimą gali vykdyti tik pareiškėjas.
 6. Tinkamos finansuoti patentavimo išlaidos:
  1. Patentinių patikėtinių teikiamos su išradimų patentavimu susijusios paslaugos.
  2. Mokesčiai už išradimų patentavimą.
Prioritetai
 1. Projekto efektyvumas (pajamos iš sukurtų produktų).
 2. Projekto įgyvendinimo metu sukurtų produktų ir (arba) technologijų reikšmingumo lygis
 3. Technologinės parengties lygis (prieš ir po projekto).
 4. Projekto įgyvendinimo metu planuojamas sukurti produktas ir (arba) technologija yra tvarus (-i) (aplinkai draugiškas (-a)
 5. Projekto įgyvendinimo metu planuojamas sukurti inovatyvus produktas taikant didelio poveikio technologiją..
Didelio poveikio technologijos (toliau – DPT) – technologijos, kai inovatyvus produktas pagaminamas naudojant sudedamąsias dalis, taikant pažangias gamybos sistemas arba pažangias medžiagas, arba pagrįstas gyvybės mokslų technologijomis,  nanotechnologijomis, arba mikroelektronika ir (arba) nanoelektronika ir fotonika,  arba sukurtas naudojant dirbtinį intelektą, arba diegiant saugumo ir ryšių technologijas. DPT nurodytos oficialioje Europos Komisijos interneto svetainėje https://research-and-innovation.ec.europa.eu/research-area/industrial-research-and-innovation/key-enabling-technologies_en ir išsamiau aprašytos oficialioje Europos Parlamento interneto svetainėje https://www.europarl.europa.eu/stoa/en/document/EPRS_STU(2021)697184.
 

Susisiekite su mumis ir mes padėsime Jums parengti visus dokumentus paramai gauti!