• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Parama naujų produktų / technologijų diegimui

VERSLO PLĖTRA, INOVACIJOS IR MVĮ
Žalioji pramonė
 
Paraiškos priimamos iki: 2022 m. birželio mėn. 8 d., 12 val.
 
Priemonės tikslas Didinti Lietuvos įmonių konkurencingumą žalios pramonės inovacijų, įskaitant bioekonomiką, srityje
Tinkami pareiškėjai MVĮ (privatūs juridiniai asmenys), įsteigti Lietuvos Respublikoje.

 
Tinkami partneriai Privatūs ir viešieji juridiniai asmenys registruoti Lietuvos Respublikoje arba Norvegijos Karalystėje. Už partnerystę – balai.
Remiamos veiklos
 • naujų produktų / technologijų diegimas:
 • naujų technologinių sprendimų, kurie padėtų, pavyzdžiui, modernizuoti gamybos linijas pereinant prie beatliekinės gamybos, įgalinant pakartotinį atliekų panaudojimą ar kitus žiedinės ekonomikos principus, tuo pačiu mažinant CO2 emisijas ar energijos suvartojimą, diegimas (taikymas), Lietuvos subjektuose.
 • Diegimas suprantamas kaip pradinė investicija kaip ji apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 49 punkte, t. y. investicija į materialųjį ir nematerialųjį turtą, susijusį su esamos įmonės pajėgumo didinimu, įmonės produkcijos įvairinimu, kai įmonė ima gaminti naujus produktus, arba esamos įmonės bendro gamybos proceso esminiu keitimu.
Paramos intensyvumas
 • Labai mažoms ir mažoms įmonėms iki 45 %;
 • Vidutinėms įmonėms iki 35 %;
 • Konsultavimo, audito, viesšinimo paslaugoms – iki 50% (pagal DeMinimis);
Paramos dydis Nuo 200 000 iki 600 000 Eur.
Tinkamos finansuoti išlaidos
 • ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas (kuris yra sudėtinė materialiojo turto dalis ir yra būtinas materialiojo turto funkcionalumui), turtas;
 • prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos;
 • komandiruotės ir kelionės;
 • darbo užmokestis.
Privalomi rodikliai Visuose projektuose turi būti numatyti ir įgyvendinami šie rezultato rodikliai:
 • Projekto vykdytojo planuojamas metinis apyvartos augimas;
 • Projekto vykdytojo planuojamas metinis pelno augimas;
 • Įdiegtų naujų (naujų įmonei) aplinkai palankių produktų / technologijų skaičius.
Visuose projektuose turi būti numatytas ir įgyvendinamas ir bent vienas iš šių rezultatų rodiklių:
 • CO2 kiekio sumažėjimas (tonomis, CO2 ekvivalentas);
 • Energijos vartojimo sumažėjimas (MWh).
Veiklų įgyvendinimo laikotarpis
 •  Projektų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 18 mėnesių nuo projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo dienos.
 • Projektas negali būti pradėtas įgyvendinti anksčiau nei priimtas sprendimas skirti projektui finansavimą. Veiklų įgyvendinimo pabaiga  negali būti vėlesnė nei 2024 m. balandžio 30 d.
Priemonės biudžetas               iki 3 734 801 Eur.

Kreipkitės į mus ir mes padėsime parengti visą paraiškos dokumentaciją!