• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Parama MTEP veikloms brandiems inovatoriams

INOBRANDA
 
Paraiškos priimamos iki 2023-05. Konkursas
Priemonės biudžetas 15 mln. Eur.
 
Tinkami pareiškėjai
 
Brandūs inovatoriai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ. Veikiančios vidurio ir vakarų Lietuvos regione.
Brandus inovatorius – pareiškėjas, projekto įgyvendinimo plano (toliau – PĮP) pateikimo dieną vykdantis veiklą ne trumpiau kaip 3 metus, jo veiklos pajamos per 3 paskutinius finansinius iki PĮP pateikimo yra ne mažesnės kaip 300 000 eurų (sumuojamos 3 paskutinių finansinių metų veiklos pajamos), o išlaidos MTEP yra ne mažesnės kaip 30 000 eurų per paskutinius 3 finansinius metus (sumuojamos 3 paskutinių metų išlaidos MTEP).
 
Tinkami partneriai
 
 • MVĮ, kai pareiškėjas didelė įmonė.
 • mokslo ir studijų institucijos (MSI).
 • MVĮ ir didelės įmonės, kai pareiškėjas MVĮ.
Paramos dydis
 
 • Maksimali paramos suma 2 000 000 Eur.
Paramos intensyvumas
 • 50 - 80 % moksliniams tyrimams (priklausomai nuo įmonės dydžio ir ar yra partneris).
 • 25 - 60 % eksperimentinei plėtrai (priklausomai nuo įmonės dydžio ir ar yra partneris).
Remiama veikla
 
 • Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros veiklos ir inovacijų skatinimas, idėjų bei produktų vystymas, tyrėjų ir mokslininkų įdarbinimas.
 • Intelektinės nuosavybės kūrimas, apsauga ir licencijavimas.
 • Ankstyvoji sukurtų naujų produktų bandomoji gamyba, parengimas rinkai.
Tinkamumo kriterijai
 
Bus atnaujinta.
 
Tinkamos finansuoti išlaidos
 1. Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos.
 2. Projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos.
 3. MTEP ir susijusių paslaugų įsigijimo išlaidos (iki 50% visų išlaidų).
 4. Trumpalaikio turto (medžiagų, inventoriaus, atsargų ir pan. produktų) įsigijimo išlaidos.
 5. MTEP veikloms naudojamo ilgalaikio turto (įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių, mašinų, įrengimų, pastatų ir/ar patalpų) nusidėvėjimo sąnaudos (iki 50% visų išlaidų).
 6. Įrangos nuomos išlaidos.
 7. Pastatų ar patalpų nuomos išlaidos (iki 10% visų išlaidų).
 8. Mokesčiai už išradimų patentavimą ir patentinių patikėtinių paslaugų, susijusių su išradimų patentavimu, išlaidos (de minimis pagalba, iki 30 000 €, gali patirti tik pareiškėjas).
 9. Netiesioginės išlaidos.
 
Bus atnaujinta.

Susisiekite su mumis +370 685 48 056 arba info@consultusmagnus.com ir mes padėsime Jums gauti paramą!