• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Parama inovatyviems klasteriams

„INOKLASTER“
Sostinės ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Paraiškos priimamos iki 2024-06-21  Konkursas
Priemonės biudžetas 7 mln. Eur. (3 mln. Sostinės regionui, 4 mln. VVL regionui)
 
Tinkami pareiškėjai
 
APV (aukšta pridėtine verte) paremto brandaus inovacijų klasterio koordinatorius.
APV paremtas brandus inovacijų klasteris – tai klasteris, kuris PĮP pateikimo administruojančiajai institucijai dienai atitinka šiuos reikalavimus:
1) klasterio nariai vykdo bendras veiklas daugiau nei 5 metus;
2) turi ne mažiau kaip 5 nepriklausomus narius, dalyvaujančius klasterio veikloje ne trumpiau kaip 5 metus iki PĮP pateikimo administruojančiajai institucijai dienos;
3) yra pasitvirtinęs klasterio valdymo struktūrą ir veiklos strategiją;
4) bent trys klasterio nariai vykdo MTEP veiklas ir deklaruoja MTEP išlaidas Valstybės duomenų agentūrai (vertinamas paskutinių 3 finansinių metų iki PĮP pateikimo laikotarpis);
5) bent trys klasterio nariai vykdo APV sektoriui priskirtinas ekonomines veiklas.
Paramos dydis, intensyvumas
Maksimali paramos suma  750 000.00  Eur.
Minimali paramos suma  40 000.00  Eur.
 
50 proc. paramos intensyvumas.
 
Remiama veikla
 
 
Aukštos pridėtinės vertės (APV) paremtų brandžių inovacijų klasterių augimo, bendrų strategijų ir produktų kūrimo, dalyvavimo tarptautinėse programose, įsitraukimo į Baltijos jūros regiono, kitų tarptautinių MTEPI projektų rengimo ir dalyvavimo juose stiprinimas Sostinės regione ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regione.
Tinkamumo kriterijai
 
 1. Projekto veikla atitinka Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumaniosios specializacijos)  Koncepcijos nuostatas ir bent vieno MTEPI prioriteto tematiką.
 2. Privalomas MTEP verslo planas.
 3. Projekto trukmė iki 24 mėn.
Tinkamos finansuoti išlaidos
 1. Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir administracinės išlaidos (paslaugos, bet neviršyti 40 proc. tinkamų išlaidų biudžeto) tiesiogiai susijusios su:
  • brandaus inovacijų klasterio veiklos skatinimu, siekiant palengvinti bendradarbiavimą, dalijimąsi informacija ir specializuotų ir prie kliento poreikių pritaikytų verslo rėmimo paslaugų teikimą arba nukreipimą;
  • brandaus inovacijų klasterio rinkodara, siekiant padidinti naujų įmonių ir organizacijų dalyvavimą ir padidinti brandaus inovacijų klasterio matomumą;
  • mokymo programų, seminarų ir konferencijų organizavimu siekiant remti dalijimąsi žiniomis, tinklų veiklą ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą;
 2. Netiesioginės išlaidos – 7 proc. fiksuotoji norma
Prioritetai
 1. Brandus inovacijų klasteris turi tarptautinio bendradarbiavimo patirties.
 2. Brandaus inovacijų klasterio narių MTEP išlaidų padidėjimo projekto įgyvendinimo metu ir per 3 metus po projekto įgyvendinimo santykis su tinkamomis finansuoti išlaidomis.
 3. Brandaus inovacijų klasterio užsienio narių skaičius.

Susisiekite su mumis ir mes padėsime parengti dokumentus paramai gauti!