• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Parama įmonių dalyvavimui tarptautinėse parodose

Expo galimybės (privatus sektorius)
(Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionas)
 
Paraiškos priimamos iki 2023 m. gruodžio 29 d. 17:00
Kvietimo biudžetas 5 mln. Eur.
 
Tinkami pareiškėjai
 
Pareiškėjas yra labai maža, maža ir vidutinė įmonė (toliau – MVĮ), veikianti ne trumpiau kaip vienus metus, kurios metinės pardavimo pajamos per pastaruosius vienus finansinius metus, kai pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė, yra ne mažesnės negu 50 000 Eur, kai pareiškėjas yra vidutinė įmonė, – ne mažesnės negu 145 000 Eur.
Pareiškėjo bendroje pardavimo struktūroje ne mažiau kaip 51 procentą pajamų sudaro paties pareiškėjo pagamintos produkcijos pardavimas.
 
Tinkami partneriai
 
Netinkami
 
Paramos dydis
 
 • Maksimali paramos suma – 100 000 Eur.
 • Minimali paramos suma – 10 000 Eur.
 
Paramos intensyvumas 50 proc.
Remiama veikla
 
MVĮ veiklos tarptautiškumo ir naujų eksporto rinkų identifikavimo veiklų skatinimas (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas). Bus finansuojama naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra, įskaitant rinkų tyrimus, rinkodaros veiksmus, ryšių su strateginiais partneriais vystymą, galimybių pristatymą užsienyje, MVĮ produktų ir paslaugų sertifikavimą, eksporto vadybininko paslaugas.
 
Tinkamumo kriterijai
 
 • Projekto trukmė iki 30 mėn.
 • Projektų veiklos įgyvendinamos Vidurio ir vakarų Lietuvos regione.
 • Pareiškėjas negali patirti sunkumų.
 • Taikoma de minimis.
 
Tinkamos finansuoti išlaidos
 1. Dalyvavimo tarptautinėje parodoje išlaidos (stendo nuomos, sukūrimo, eksploatavimo ir pervežimo išlaidos įmonei dalyvaujant bet kurioje konkrečioje parodoje,  parodos ploto nuomos, dalyvio registracijos mokesčio, kelionės ir pragyvenimo valstybėje, kurioje vyksta paroda, išlaidos, projektą vykdančio personalo darbo užmokestis); FIKSUOTAS ĮKAINIS.
 2. Produkcijos sertifikavimo išlaidos, įskaitant sertifikavimui reikalingų bandymų ir tyrimų išlaidas; sertifikuojamo gaminio transportavimo išlaidos, būtinos gaminiui sertifikuoti, jeigu to neapima sertifikavimo paslaugos pirkimo išlaidos. Produkcijos sertifikavimas gali apimti ir produkcijos gamybos proceso vertinimą, kai tai yra neatskiriama produkcijos sertifikavimo dalis;
 3. Interneto svetainės kūrimo ir atnaujinimo išlaidos (turi būti skirtos tiek vietos, tiek užsienio rinkų paieškai ir plėtrai), kurios gali sudaryti ne daugiau nei 15 procentų tinkamų finansuoti išlaidų sumos;
 4. Eksporto vadybininko darbo užmokestis (taikoma MVĮ, kurios nevykdė eksporto veiklos iki tinkamų išlaidų patyrimo datos). Šios išlaidos gali sudaryti ne daugiau nei 10 procentų tinkamų finansuoti išlaidų sumos. Šios išlaidos neapima 1 papunktyje nurodytų projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidų.

Susisiekite su mumis +370 685 48 056 arba info@consultusmagnus.com ir mes padėsime Jums gauti paramą!