• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Įgyvendintas projektas "Partnerių tarptautinėm MTEPI iniciatyvoms įmonių procesų valdymo (organizacinių inovacijų) technologijų, kūrimo srityje paieška EĮT renginiuose"

UAB "Consultus Magnus" įgyvendino ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. 01.2.1-LVPA-T-844-01-0031 "Partnerių tarptautinėm MTEPI iniciatyvoms įmonių procesų valdymo (organizacinių inovacijų) technologijų, kūrimo srityje paieška EĮT renginiuose". Bendra projekto vertė – 20.609,52Eur.

UAB "Consultus Magnus" – tai ilgametę patirtį turinti konsultacinė įmonė, kuri konsultuoja dėl verslo finansavimo galimybių ir diegia vadybos sistemas. Įmonė teikia konsultavimo paslaugas transporto, švietimo, socialinių paslaugų, žmogiškųjų išteklių, informacinių technologijų, aplinkosaugos, energetikos, verslo aplinkos ir turizmo sektoriuose Lietuvoje ir užsienyje. Verslo subjektams teikiamos šiuolaikinės vadybos technologijos, apima naujų arba iš esmės patobulintų organizacinių metodų taikymą įmonės verslo praktikoje organizuojant darbo vietas arba išorės santykių srityse, įgalinant efektyvinti veiklos procesus panaudojant IRT galimybes. Siekiant išlikti konkurencingais, įmonei nepakanka vidinių išteklių, reikalingų efektyviai plėtoti produktus ir paslaugas, todėl yra būtina plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą MTEPI srityje bei stengtis išnaudoti ES MTEPI iniciatyvų (programų) teikiamas galimybes.

Projekto tikslas – plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per EĮT ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose.
Dalyvaujant tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose bus tikimasi surasti partnerių dalyvauti konkrečioje - vienoje ar keliose tarptautinėse ES MTEPI programose (Cosme; SME Intrument; Horizon2020, Eureka; Eurostars; ir pan.). Atsižvelgiant į tai, kad sėkmingas dalyvavimas konkrečioje tarptautinėse MTEPI  iniciatyvoje priklauso ne tik nuo vienos organizacijos potencialo ir tikslų, bet ir nuo suburto potencialaus projekto partnerių potencialo ir tikslų, todėl ieškant galimybių  plėtoti MTEPI tarptautiniu mastu, nebus apsiribojama viena ES MTEPI programa, bet bus stengiamasi išnaudoti visų įvardintų iniciatyvų (programų), kurios savo nuostatomis skatina arba neriboja projektinių iniciatyvų plėtoti MTEPI projektus, susijusius su aukštos pridėtinės vertės socialinių technologijų (procesų valdymo, organizacinių inovacijų), apimančių naujų arba iš esmės patobulintų organizacinių metodų taikymą įmonės verslo praktikoje organizuojant darbo vietas, gamybos ir/arba paslaugų procesus, arba išorės santykių srityse, įgalinant efektyvinti veiklos procesus (žinių panaudojimą, MTEPI, pridėtinės vertės didinimą, kuriant produktus/paslauga, informacijos srautus, sprendimų priėmimo procesus ir išteklių naudojimą, projektų finansavimą ir t.t.

EĮT renginiuose bus siekiama užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais (mokslo ir studijų institucijomis; įmonėmis), kurie plėtoja MTEPI veiklą vienoje iš šių sričių: (a) gamybos ir paslaugų valdymo technologijos; (b) socialinės (organizacinė) inovacijos; (c) inovacijų paramos ir(ar) konsultavimo paslaugos; (d) aukštos pridėtinės vertės kooperacijos technologijos; (e) informacinės ir ryšių technologijos; (f) mokymo ir mokymosi technologijos; (g) lanksčios gamybos ir paslaugų teikimo sistemos; (h) mišrių rinkų kūrimo technologijas; ir pan. Tarptautinis partneris – ES ir/ar asocijuotose šalyse veikiantis subjektas  reikalingas bendrai veiklai vystyti, t. y. kurti paslaugas, produktus ar sistemas, sutelkiant partnerių gebėjimus, patirtį ir darbo metodus.
Kaip telkiantis veiksnys bendradarbiauti partneriams bus pareiškėjo projektinė MTEPI iniciatyva, kuri būtų orientuotas į MTEPI veiklų plėtojimą, siekiant (a) gamybos procesų ir logistikos kaštų mažinimo technologijas; (b) tirti ir kurti proceso ir organizacines inovacijas ir jų poveikį įmonių veiklai ir gebėjimui prisitaikyti prie nuolat kintančių aplinkos sąlygų; (c) tirti ir kurti  inovacijų paramos ir konsultavimo technologijas, taikytinas vertės kūrimo grandinių efektyvinimui; (d) tirti informacinių technologijų taikymą organizacinių procesų valdyme; (e) kurti technologijų perdavimo ir komercinimo modelius, paslaugas ir technologijas, skirtas naujiems aukštos pridėtinės vertės produktams ir paslaugoms kurti ir eksportuoti; ir pan.

Tikimasi, kad aktyvaus dalyvavimo renginiuose dėka pavyks su tarptautiniais partneriais pasirašyti nemažiau kaip vieną susitarimą – teisiškai saistančią sutartį/ susitarimą, įpareigojantį Pareiškėją ir tarptautinį partnerį kartu bendradarbiaujant teikti paraiškas tarptautinėms MTEPI srities iniciatyvoms (programoms) įgyvendinti.