• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Žuvų perdirbėjai gali teikti paraiškas

Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimu užsiimančios ar ketinančios užsiimti įmonės jau gali teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programą.
 
Nuo gruodžio 1 d. iki 2016 m. vasario 2 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose renkamos paraiškos paramai gauti pagal priemonę „Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas“. Šiam paraiškų rinkimui skirta 6 mln. eurų Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto lėšų.
 
Parama nedidelėms perdirbimo įmonėms
 
Investicijoms į žuvininkystės perdirbimo sektorių skatinti skirtos paramos gali kreiptis labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, užsiimančios ar planuojančios užsiimti žuvininkystės ir (arba) akvakultūros produktų perdirbimu.
 
Remiamos veiklos
 
Paramos lėšas galima investuoti į procesus, kuriais prisidedama prie energijos taupymo, poveikio aplinkai mažinimo, įskaitant atliekų apdorojimą. Taip pat atlikti investicijas, skirtas gerinti saugos, higienos, sveikatos bei darbo sąlygas.
 
Parama teikiama ir ekologiniams akvakultūros produktams, šalutiniams produktams (susidarantiems dėl pagrindinės perdirbimo veiklos) bei sužvejotam žuvų laimikiui, kuris negali būti skirtas žmonėms vartoti, perdirbti. Taip pat remiamos investicijos, kurios padeda sukurti naujus ar patobulintus produktus, naujus ar patobulintus procesus arba naujas ar patobulintas valdymo ar organizavimo sistemas.
 
Finansuojamos ir statybų išlaidos
 
Paramos lėšomis finansuojami numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų pastatų ir (ar) statinių naujos statybos, rekonstravimo ir (arba) kapitalinio remonto darbai. Pavyzdžiui, projekto lėšos gali būti skirtos žuvininkystės ar akvakultūros produktų ir jų šalutinių produktų, atliekų laikymo, perdirbimo įrangai skirtoms patalpoms statyti, rekonstruoti ar kapitalinio remonto darbams atlikti.
 
Taip pat parama gali būti suteikiama naujai technikai ir įrangai įsigyti, infrastruktūrai kurti, viešinimo, bendrosioms projekto bei kitoms išlaidoms apmokėti.
 
Projektams įgyvendinti gali būti suteikiama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų paramos. Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies (50 proc.) bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas.
 
Būtina surinkti 40 atrankos balų
 
Žuvininkystės ir akvakultūros perdirbimo įmonių projektai bus vertinami pagal 10 atrankos kriterijų, už kuriuos suteikiami balai. Į paramą galės pretenduoti tik projektai, kurie surinks bent 40 privalomų balų. Privalomojo mažiausio 40 balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos atmetamos.
 
Jeigu surinktose paraiškose prašoma paramos suma viršys skirtąją, bus sudaroma paraiškų prioritetinė eilė pagal atitiktį nustatytiems atrankos kriterijams.