• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Paskelbtas kvietimas gauti paramą MTEP veikloms pradedantiesiems inovatoriams

INOSTARTAS
 
Paraiškos priimamos iki 2023-03-31. Konkursas
Priemonės biudžetas 1,8 mln. Eur.
 
Tinkami pareiškėjai
 
Mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) arba didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ, veikiančios Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione (visos apskritys, išskyrus Vilniaus apskritį), vykdančios veiklą ne ilgiau kaip 1 metus arba vykdančios veiklą ilgiau kaip 1 metus, bet neturinčios patirties MTEP srityje ir turinčios daugiau nei 3000 eur apyvartą.
 
Tinkami partneriai
 
 • MVĮ, kai pareiškėjas didelė įmonė.
 • Mokslo ir studijų institucijos (MSI), MVĮ ir didelės įmonės, kai pareiškėjas MVĮ.
Paramos dydis
 
 • Maksimali paramos suma 200 000 Eur.
 • Minimali paramos suma 40 000 Eur.
Paramos intensyvumas
 • 85% parengimo rinkai ir patentavimo išlaidoms.
 • 50 - 80 % moksliniams tyrimams (priklausomai nuo įmonės dydžio ir ar yra partneris).
 • 25 - 60 % eksperimentinei plėtrai (priklausomai nuo įmonės dydžio ir ar yra partneris).
Remiama veikla
 
Investuoti į naujų aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas).
 
Tinkamumo kriterijai
 
 • Pradedantysis inovatorius – pareiškėjas PĮP pateikimo dieną vykdantis veiklą ne ilgiau kaip 1 metus, kurio veiklos pajamos nuo veiklos registravimo dienos iki PĮP pateikimo yra ne mažesnės kaip 3 000,00 eurų arba vykdantis veiklą ilgiau kaip 1 metus, bet neturintis patirties MTEP srityje (t. y. neįgyvendino MTEP projektų ir (ar) nevykdė MTEP veiklų) ir jo metinės veiklos pajamos per paskutinius finansinius metus iki PĮP pateikimo yra ne mažesnės kaip 3 000,00 eurų.
 • Projektas turi atitikti bent vieną Sumaniosios specializacijos tematiką.
 • Jei projektas įgyvendinamas su partneriais, pareiškėjas turi patirti ne mažiau kaip 50% ir ne daugiau nei 90% išlaidų.
 • Projekto įgyvendinimo trukmė negali viršyti 18 mėnesių.
 • Pareiškėjas negali būti sunkumus patirianti įmonė.
 • Pareiškėjas negali būti gavęs finansavimo pagal „Įgyvendinti misijomis grįstas mokslo ir inovacijų programas“ veiklą „Bendros misijų programos“.
Tinkamos finansuoti išlaidos
 1. Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos.
 2. Projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos.
 3. MTEP paslaugų įsigijimo ir KITŲ paslaugų, skirtų vien tik projekto MTEP veiklai, ir arba kurios nėra MTEP bet be jų nebus pasiekti projekto tikslai išlaidos (iki 50% visų išlaidų).
 4. Trumpalaikio turto (medžiagų, inventoriaus, atsargų ir pan. produktų) įsigijimo išlaidos.
 5. MTEP veikloms naudojamo ilgalaikio turto (įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių, mašinų, įrengimų, pastatų ir/ar patalpų) nusidėvėjimo sąnaudos (iki 50% visų išlaidų).
 6. Įrangos nuomos išlaidos.
 7. Pastatų ar patalpų nuomos išlaidos (iki 10% visų išlaidų).
 
85 proc intensyvumas de minimis išlaidos:
 1. Mokesčiai už išradimų patentavimą ir patentinių patikėtinių paslaugų, susijusių su išradimų patentavimu, išlaidos (de minimis pagalba, iki 30 000 €, gali patirti tik pareiškėjas).
 2. Išlaidos, susijusios su projekto metu sukurto produkto parengimu rinkai (susijusi su projektu planuojama vykdyti MTEP veikla ir pasiekus ne mažesnį nei 6 technologinės parengties lygį iki 80 000 € minus patentavimo išlaidos jei yra. Gali patirti tik pareiškėjas)
Produkto parengimas rinkai – suprantamas kaip inovacinė veikla, vykdoma užbaigus projekto MTEP veiklas iki sukurto produkto gamybos pradžios, reikalinga parengti produktą pardavimui, pvz., sukurto produkto bandymai ir standartizavimas, gamybinių pajėgumų projektavimas, vartotojo instrukcijų parengimas ir pan. Produkto dizaino sukūrimas, gamybinės įrangos ar įrankių įsigijimas nėra tinkamos veiklos

Susisiekite su mumis +370 685 48 056 arba info@consultusmagnus.com ir mes padėsime Jums gauti paramą!