• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Paskelbtas kvietimas gauti paramą MTEP veikloms pažengusiems inovatoriams

INOPAŽANGA
Projektų įgyvendinimo planai (toliau – PĮP) priimami iki 2023-11-13 17 val. 00 min. Konkursas
Priemonės biudžetas 20 mln. Eur.
 
Tinkami pareiškėjai
 
Pažengę inovatoriai:
 • labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės. Veikiančios vidurio ir vakarų Lietuvos regione.
 • didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ (partnerystė PRIVALOMA). Veikiančios vidurio ir vakarų Lietuvos regione.
Pažengęs inovatorius – pareiškėjas, PĮP pateikimo dieną vykdantis veiklą ne trumpiau kaip 1 metus, jo veiklos pajamos per 3 paskutinius finansinius metus (sumuojamos 3 paskutinių finansinių metų veiklos pajamos) arba nuo įmonės registravimo dienos (jei veikia trumpiau nei 3 metus) iki PĮP pateikimo yra ne mažesnės kaip 75 000,00 eurų, o išlaidos MTEP yra ne mažesnės kaip 10 000,00 eurų per paskutinius 3 finansinius metus (sumuojamos 3 paskutinių finansinių metų išlaidos MTEP) arba nuo įmonės registravimo dienos, (jei įmonė veikia trumpiau nei 3 metus).
 
Tinkami partneriai
 
 • MVĮ, kai pareiškėjas didelė įmonė – partneris PRIVALOMAS.
 • mokslo ir studijų institucijos (MSI), kai pareiškėjas yra MVI.
 • MVĮ ir didelės įmonės, kai pareiškėjas MVĮ.
 
Paramos dydis
 
 • Minimali paramos suma 60 000 Eur.
 • Maksimali paramos suma 1 200 000 Eur.
Paramos intensyvumas
 • 50 - 80 % moksliniams tyrimams (priklausomai nuo įmonės dydžio ir ar yra partneris).
 • 25 - 60 % eksperimentinei plėtrai (priklausomai nuo įmonės dydžio ir ar yra partneris).
 • 85 % patentavimo ir produkto parengimo išlaidos (tik pareiškėjas).
 
Remiama veikla
 
Naujų aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimas ir sąlygų tyrėjams dalyvauti įmonių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklose sudarymas, intelektinės nuosavybės, ankstyvosios sukurtų naujų produktų bandomosios gamybos skatinimas, parengimas rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas).
 
Tinkamumo kriterijai
 
 • Projekto trukmė iki 24 mėn.
 • Visos projekto veiklos (ir pareiškėjo, ir partnerių) įgyvendinamos Vidurio ir vakarų Lietuvos regione.
 • Įmonė (kartu su susijusiomis įmonėmis) negali patirti sunkumų.
 
Tinkamos finansuoti išlaidos
 1. Techninių žinių ir išradimų patentų arba teisių pagal licencijos sutartį įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis išlaidos. Programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos nėra tinkamos finansuoti.
 2. MTEP ir susijusių paslaugų įsigijimo išlaidos
 3. Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio ir komandiruočių išlaidos.
 4. Trumpalaikio turto (medžiagų, inventoriaus, atsargų ir pan. produktų) įsigijimo išlaidos.
 5. MTEP veikloms naudojamo ilgalaikio turto (įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių, mašinų, įrengimų, pastatų ir/ar patalpų) nusidėvėjimo sąnaudos.
 6. Įrangos nuomos išlaidos.
 7. Pastatų ar patalpų nuomos išlaidos.
 8. Netiesioginės išlaidos 7 proc.
 9. Patentavimo veiklos išlaidos.
 10. Projekto metu sukurto produkto parengimo rinkai išlaidos.

Susisiekite su mumis +370 685 48 056 arba info@consultusmagnus.com ir mes padėsime Jums gauti paramą!