• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Paskatos kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui kurti konkurencingus kultūros produktus

Paskatos kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui kurti konkurencingus kultūros produktus
 
Paraiškų pridavimas iki 2021 m. vasario 21 d.
Kvietimo pavadinimas Paskatos kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui kurti konkurencingus kultūros produktus
Paramos tikslas Paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines (toliau – MVĮ) kultūros ir kūrybinės industrijos (toliau – KKI) įmones kurti naujus, aukštos pridėtinės vertės, konkurencingus kultūros ir kūrybinio turinio ir formos produktus, investuojant į naujus konkurencingo skaitmeninio ir (arba) žiedinę ekonomiką skatinančio kultūros ir kūrybinio turinio ir formos produktus, paslaugas ar veiklos procesus.
Galimi pareiškėjai MVĮ, KKI sektoriuje veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus, kurios pačios pagamintos produkcijos iš KKI veiklos vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau kaip prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 30 000.
Galimi partneriai -  KKI sektoriuje veikiančios MVĮ.
Paramos maksimali vertė Nuo 30 000 Eur iki:
 • 200 000 EUR. (pagal De Minimis reglamentą);
 • MVĮ, kurių pagrindinė ekonominė veikla yra „Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba“ yra iki 800 000 Eur.
 • MVĮ, kurių pagrindinė ekonominė veikla priskiriama kitoms KKI ekonominėms veikloms iki 400 000 Eur.
Finansavimo intensyvumas Iki 80 proc. (pagal De Minimis reglamentą);
Pagal Benrąjį išimties reglamentą:
 – e) punktuose nurodytus kultūros tikslus ir kultūrines veiklas (a) muziejams, archyvams, bibliotekoms, meno ir kultūros centrams ar erdvėms, teatrams, kino teatrams, operos teatrams, koncertų salėms, kitoms gyvų pasirodymų organizacijoms, kino paveldo institucijoms ir kitoms panašioms meninėms ir kultūrinėms infrastruktūroms, organizacijoms ir institucijoms; b) materialiam paveldui, įskaitant visų formų kilnojamąjį ir nekilnojamąjį kultūros paveldą ir archeologines vietoves, paminklus, istorines vietoves ir pastatus; gamtos paveldui, susijusiam su kultūros paveldu arba jei valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos juos oficialiai pripažino kultūros arba gamtos paveldu; c) bet kokios formos nematerialiam paveldui, įskaitant folklorinius papročius ir amatus; d) meno ar kultūros renginiams ir pasirodymams, festivaliams, parodoms ir panašiai kultūrinei veiklai; e) kultūrinio ir meninio švietimo veiklai ir kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo svarbos supratimo rėmimui švietimo ir didesnio visuomenės informuotumo programomis, taip pat naudojant naujas technologijas) – 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;
f) punkte nurodytą kultūros tikslą ir kultūrinę veiklą (f) muzikos ir literatūros, įskaitant vertimus, kūrinių rašymui, redagavimui, gamybai, platinimui, skaitmeninimui ir leidybai) – 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;
 (a) pagalba garso ir vaizdo kūrinių gamybai; b) pagalba parengiamajam gamybos etapui ir c) platinimo pagalba. Pagalbos garso ir vaizdo kūrinių gamybai intensyvumas negali viršyti 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas: a) tarpvalstybinei filmų gamybai, kurią finansuoja daugiau nei viena valstybė narė ir kurioje dalyvauja gamintojai iš daugiau nei vienos valstybės narės, – iki 60 proc. tinkamų finansuoti išlaidų; b) sudėtingų garso ir vaizdo kūrinių gamybai ir bendros gamybos projektams, kuriuose dalyvauja EBPO Paramos vystymuisi komiteto (PVK) sąrašo šalys, – iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Pagalbos parengiamajam gamybos etapui intensyvumas negali viršyti 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
Remiamos veiklos KKI veiklos, kuriomis kuriami gaminiai, paslaugos ir (arba) procesai, įgyvendinantys skaitmeninės ir (arba) žiedinės ekonomikos principus:
1. Originalių dizaino ir (arba) rinkodaros sprendimų sukūrimas ir diegimas, pasitelkiant meninę, kultūrinę ir kūrybinę raišką ir siekiant skaitmenizavimo ir (arba) žiedinės ekonomikos skatinimo produktų ir (arba) paslaugų kūrimo ir (arba) veiklos procesų tobulinimo (leidybos, įgarsinimo, vertimų, fotografavimo, filmavimo, dizaino kūrimo, komunikacijos ir panašios paslaugos, produktai ar procesai);
2. Skaitmeninių ir (arba) elektroninių platformų ar panašaus pobūdžio kanalų kūrimas kultūros ir kūrybinių produktų ir (arba) paslaugų sklaidai (kino, muzikos, leidybos, žaidimų ir kituose subsektoriuose);
3. Pažangių, naujų formų audiovizualinių, virtualios, papildytos realybės, ar kitų kultūros ir kūrybinių produktų sukūrimas, panaudojant skaitmenines technologijas;
4. KKI kultūros ir kūrybinių produktų ir (arba) paslaugų ar veiklos procesų transformavimas į naujas skaitmenines ar žiedinę ekonomiką skatinančias formas (leidybos, žaidimų, dizaino, muzikos ir kituose subsektoriuose).
Tinkamos išlaidos Ø  kompiuterinės technikos, programinės įrangos, kitos įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto įsigijimo ir finansinės nuomos (lizingo) išlaidos (įskaitant jų transportavimo, projektavimo, sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros ir susijusias išlaidas), taip pat programinės įrangos kūrimo, informacinių sistemų kūrimo ir (ar) modernizavimo išlaidos (įskaitant informacinių sistemų projektavimo, techninės priežiūros (informacinių sistemų kūrimo ir (arba) diegimo techninė priežiūra – tai ekspertinė informacinių sistemų kūrėjo ar diegėjo veiksmų bei sukurtų produktų ar rezultatų priežiūra ir įvertinimas, kuriuos vykdo pats užsakovas arba tam tikslui samdo paslaugų teikėją, atstovaujantį užsakovo interesams) ir kitas susijusias išlaidas);
Ø patentų, autorinių ir gretutinių teisių, licencijų, prekių ženklų išlaidos.
projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos kartu su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams (socialinio draudimo, privalomojo sveikatos draudimo mokesčiais, įmokomis į garantinį fondą, įmokomis į ilgalaikio darbo išmokų fondą);
Ø atlygio projektą vykdantiems fiziniams ir juridiniams asmenims pagal paslaugų, autorines ar kitas sutartis išlaidos, skirtos naujiems ir (ar) patobulintiems gaminiams, paslaugoms, veiklos procesams kurti ir (ar) diegti;
Ø  projekto veiklomis sukuriamų ar patobulinamų gaminių, paslaugų, veiklos procesų rinkodaros sprendimų sukūrimo ir įgyvendinimo paslaugų pirkimo išlaidos. Šių išlaidų suma neturi viršyti 30 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų;
Ø patalpų nuomos išlaidos. Šių išlaidų suma neturi viršyti 10 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų;
Ø tarptautinio partnerio, svečio iš užsienio kelionių ir apgyvendinimo išlaidos
Prioritetiniai kriterijai
 • Pareiškėjo planuojamo pardavimo pajamų augimo ir prašomo finansavimo santykis
 • Pareiškėjo papildomo prisidėjimo privačiomis investicijomis dalis projekte.
Projekto terminas Projektų veiklų įgyvendinimo terminas negali būti vėlesnis nei 2023 m. kovo 31 d.
 
Planuojamas kvietimo biudžetas Skirta suma –  10 551 449 Eur. EUR.