• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Parama verslui kurti ir plėtoti kaimo vietovėse

PARAMA INVESTICIJOMS, SKIRTOMS
EKONOMINĖS VEIKLOS KŪRIMUI IR PLĖTRAI
 
PARAIŠKŲ SURINKIMAS: 2017.10.02 -2017.11.30
Tinkami pareiškėjai Paramos gali kreiptis ūkio subjektas, kuris atitinka mažai įmonei keliamus reikalavimus:
- fizinis asmuo;
- privatus juridinis asmuo.
Paramos  intensyvumas Iki 50 proc.
 
Paramos dydis Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti:
 • 200 000 Eur  jeigu projekte numatyta sukurti 4 ir daugiau naujų darbo vietų;
 • 150 000 Eur, jeigu projekte numatyta sukurti 3 naujas darbo vietas;
 
 • 100 000 Eur, jeigu projekte numatyta sukurti 2 naujas darbo vietas;
 • 50 000 Eur, jeigu projekte numatyta sukurti 1 naują darbo vietą.
 
Remiama veikla   Parama teikiama ne žemės ūkio ekonominei veiklai.
Tinkamumo kriterijai 1) Pareiškėjas yra registruotas kaimo vietovėje.
2) 2016 m. įmonės pajamos turi būti ne mažesnės nei 9.200 Eur.
3) Pareiškėjas paramos sutarties pasirašymo metu atitinkantis mažai įmonei keliamus reikalavimus (iki 50 darbuotojų; iki 7 mln. Eur. pajamos; balanse nurodyto turto vertė neviršija 5  mln. Eurų).
4) Pelno nuostolių ataskaitos 2016 m. grynojo pelno rodiklis (grynasis pelnas dalinamas iš pardavimo pajamų*100) didesnis nei 2 proc.
5) 2016 m. Balanso ataskaitos "Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai" padalinus iš "TURTAS iš viso" rodiklis turi būti mažesnis nei 0,6. t.y skolų santykis su įmonės turtu turi būti mažesnis nei 60 proc.
6) Nekilnojamasis turtas į kurį investuojama ir (arba) kuriame numatyta įgyvendinti projektą,
pareiškėjo valdomas teisėtais pagrindais.
7) Pastatų, statinių ir (arba) patalpų nuomos ar kito teisėto naudojimosi jais sutartis,
sudaryta ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui nuo paramos paraiškos pateikimo dienos, VĮ Registrų centre turi būti įregistruota iki paraiškos pateikimo dienos.
8) Žemė po naujai statomais pastatais ir (arba) statiniais paramos paraiškos pateikimo
dieną pareiškėjui priklauso nuosavybės teise.
9) Nekilnojamojo turto, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, naudojimo
paskirtis atitinka numatytą įgyvendinti veiklą.
10) Jei projekte numatyti statybos (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas) ar infrastruktūros įrengimo darbai, kartu su paramos paraiška pateikiamas statinio techninis projektas arba projektiniai pasiūlymai.
11) Jei projekte numatyta vykdyti licencijuojamą veiklą ar veiklą, kuriai vykdyti turi būti išduotas leidimas, pareiškėjas licenciją, leidimą pateikia Agentūrai.
12) Ne mažiau kaip 80 proc. projekto veiklai įgyvendinti kuriamų naujų darbo vietų bus sukurta kaimo gyventojams.
13) Nuo paraiškos pateikimo iki projekto įgyvendinimo pabaigos ir ne trumpiau kaip pirmus trejus projekto kontrolės laikotarpio metus nekeisti paramos gavėjo nuosavybės ir valdymo teisių (akcijų, pajų, balsavimo teisių).
 
Tinkamos finansuoti išlaidos
 
 1. gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas.
 2. naujos technikos ir įrangos įsigijimas.
 3. verslo infrastruktūros kūrimas (privažiavimo sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, ribose, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, kitos su projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos);
 4. bendrosios išlaidos (konsultavimas, projektavimas)