• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Parama užsienio įmonių darbuotojų mokymams

PARAMA UŽSIENIO INVESTUOTOJO DARBUOTOJŲ MOKYMAMS
                               
PARAIŠKŲ SURINKIMAS: Atranka tęstinė
 
Tinkami pareiškėjai

 
Užsienio investuotojas (įmonė), arba užsienio investuotojo (įmonės) Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje.
 
Remiama veikla

 
Užsienio investuotojų, investuojančių Lietuvos Respublikos teritorijoje į gamybą/paslaugas, darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas, įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimą.
 
Paramos intensyvumas
Maža įmonė iki 70%; Vidutinė įmonė iki 60%; Didelė įmonė iki 50%;          
 (neįgaliųjų mokymams taikomas 10% priedas).
Paramos dydis

 
Max. finansavimo suma – 250 000EUR (vidutiniškai max. 3000 EUR vienam darbuotojui per projekto laikotarpį.)
Min. suma – 10 000 EUR.
 

Tinkamumo kriterijai
 
 
 
 
 
 
 
Tinkamos finansuoti išlaidos
 •  Paramą gali gauti tik tos užsienio investuotojų įsteigtos įmonės, kurios pradėjo vykdyti veiklą gamybos ar paslaugų sektoriuje Lietuvos Respublikoje ne anksčiau kaip 3 metus iki paraiškos pateikimo arba  ketina pradėti vykdyti veiklą Lietuvos Respublikoje.
  Pagal šią priemonę paramos negali gauti įmonės, kurios jau yra gavusios paramą pagal priemones „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“, „Kompetencijos LT“, „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“.
 • Pareiškėjo (investuotojo) privačių investicijų dydis į Lietuvos Respublikoje per trejus metus iki paraiškos registravimo dienos įgyvendintą, šiuo metu įgyvendinamą ar planuojamą per ne ilgesnį nei 36 mėnesių laikotarpį nuo projekto sutarties pasirašymo dienos įgyvendinti investicijų projektą paslaugų ar gamybos sektoriuje yra ne mažesnis kaip 3 000 000 Eur  arba tokio investicijų projekto metu sukurta (planuojama sukurti) ne mažiau kaip 50 darbo vietų visu etatu neterminuotam laikotarpiui, arba visų pareiškėjo (investuotojo) darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) per trejus metus iki paraiškos registravimo dienos arba laiką nuo pareiškėjo (investuotojo) įregistravimo dienos (jeigu pareiškėjas (investuotojas) vykdo veiklą mažiau negu trejus metus), arba per projekto įgyvendinimo laikotarpį yra (planuojama, kad bus) ne mažiau kaip 1,5 karto didesnis nei
 • vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) Lietuvos Respublikoje.
 • Pareiškėjo (investuotojo) pagrindinė veikla yra gamyba ar paslaugos, ir vidutinės metinės pagrindinės veiklos pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos registravimo dienos arba per laikotarpį nuo pareiškėjo įregistravimo dienos   yra ne mažesnės kaip 300 000 Eur  arba pareiškėjo (investuotojo) turtas  per paskutinius finansinius metus iki paraiškos registravimo   dienos yra ne mažesnis kaip 1 000 000 Eur.
 1. Mokytojų DU, kelionių Lietuvoje  išlaidos - kai pareiškėjas pats vykdo mokymus nepirkdamas išorinių paslaugų;
 2. Mokytojų kelionės Lietuvoje -  kai pareiškėjas pats vykdo mokymus nepirkdamas išorinių paslaugų;
 3. Mokomų asmenų kelionės Lietuvoje ir užsienyje;
 4. Išlaidos su projektu susijusioms medžiagoms ir reikmenims, mokymams naudotos įrangos nusidėvėjimas. - kai pareiškėjas pats vykdo mokymus nepirkdamas išorinių paslaugų;
 5. salės, įrangos nuomos išlaidos už valandas, kurias mokomi asmenys dalyvauja mokyme (netaikoma, kai vykdomi mokymai darbo vietoje);
 6. mokomų asmenų maitinimo išlaidos (netaikoma, kai vykdomi mokymai darbo vietoje);
 7. mokomų asmenų, kurie yra neįgalūs, apgyvendinimo Lietuvos Respublikoje ir užsienyje išlaidos;
 8. su mokymo projektu susijusios konsultacinių paslaugų, t. y. mokymo organizavimo ir vykdymo, išlaidos;
 9. išlaidos mokomiems asmenims už darbo laiko valandas, praleidžiamas mokymuose (darbo užmokesčio išlaidos)  - tinkamos kaip nuosavas pareiškėjo įnašas;
 10. netiesioginės išlaidos pagal normą.