• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Parama ne pramonės įmonėms!

Skatinti aplinkai palankių produktų arba technologijų sukūrimą ir (arba) diegimą
 
Paraiškos priimamos iki 2023-02-28. Konkursas
Priemonės biudžetas 6,05 mln. Eur.
 
Tinkami pareiškėjai
 
 • Ne pramonės srityje ir ne trumpiau kaip 12 mėn. veikiantys SVV subjektai.
 • Vykdančiųjų 1 ir 2.2 poveikles pardavimo pajamos per paskutinius finansinius metus sudaro ne mažiau kaip 10 000 Eur iš ne pramonės srities veiklos (-ų). Vykdančių 3 poveiklę pardavimo pajamos per paskutinius finansinius metus sudaro ne mažiau kaip 50 000 Eur iš ne pramonės srities veiklos (-ų).
 • Pareiškėjas, vykdantis veiklą pagal 1 ar 2 poveikles, atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
  • Per paskutinius 3 metus iki paraiškos pateikimo vykdė MTEP veiklas (tai deklaravo Statistikos departamentui, vykdė viešosiomis lėšomis finansuojamas MTEP veiklas).
  • Per paskutinius 3 metus iki paraiškos pateikimo yra bendradarbiavęs (turi rašytinį susitarimą dėl bendradarbiavimo vykdyti MTEP veiklas, įgyvendinti bendrus projektus ir pan.)  su mokslo ir studijų institucijomis vykdant MTEP veiklas,
  • Yra sudaręs sutartį su mokslo ir studijų institucijomis dėl paraiškos planuojamų vykdyti MTEP veiklų.
  • Turi darbuotoją (-ų), turintį (-čių) MTEP veiklų vykdymo patirties ar kvalifikaciją vykdyti MTEP veiklas ir dirbantį (-čius) Pareiškėjo įmonėje  ne trumpiau kaip 6 mėn.
 
Tinkami partneriai
 
Negalimi.
Paramos dydis
 
Maksimali paramos suma 50 000 eur plius 10 500 eur PVM kompensuoti.
 
Paramos intensyvumas 95 %
 
Remiama veikla
 
Skatinti aplinkai palankių produktų sukūrimą ir (ar) diegimą, orientuotus į šių poveiklių įgyvendinimą:
 1. aplinkai palankių produktų prototipų, atitinkančių užbaigtą 6 mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) etapą pagal Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašą, sukūrimą arba esminį patobulinimą; 
 2. aplinkai palankių produktų sukūrimą arba esminį patobulinimą ir įdiegimą (naudojimą) pareiškėjo įmonėje arba įvedimą į rinką (projekto metu vykdant bent vieno MTEP etapo pagal Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašą veiklą);
 3. aplinkai palankių produktų įdiegimą (naudojimą) pareiškėjo įmonėje
 
Tinkamumo kriterijai
 
 1. Įgyvendinant projektą gali būti vykdoma ne daugiau kaip viena nurodyta poveiklė ir pagal ją įmonėje ar rinkoje kuriamas, tobulinamas, diegiamas, naudojamas ne daugiau kaip vienas aplinkai palankus produktas.
 2. Finansavimas neskiriamas pareiškėjui, kuris per paskutinius kalendorinius metus yra pateikęs paraišką ir įgyvendina projektus kaip pramonės sektoriaus SVV subjektas.
 3. Pareiškėjas, gavęs finansavimą kaip ne pramonės sektoriuje veikiantis SVV subjektas, iki projekto įgyvendinimo pabaigos negalės kreiptis dėl finansavimo pramonės sektoriaus įmonėms.
 4. Projekto trukmė iki 12 mėn.
 5. Projektu numatomi kurti ir (ar) diegti aplinkai palankūs produktai turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų:
 • Mažės aplinkai palankiems produktams pagaminti sunaudojamų žaliavų kiekis arba jų taikymas padės sumažinti sunaudojamų žaliavų kiekį. Pokytis – ne mažiau kaip 5 proc.
 • Aplinkai palankūs produktai sunaudos mažiau energijos arba jų taikymas padės sunaudoti mažiau energijos. Pokytis – ne mažiau kaip 5 proc.
 • Aplinkai palankiems produktams pagaminti bus naudojamas mažesnis kenksmingų medžiagų kiekis arba iš viso bus nenaudojama jokių kenksmingų medžiagų, arba aplinkai palankių produktų taikymas padės sumažinti gamyboje naudojamų kenksmingų medžiagų kiekį, arba padės iš viso išvengti kenksmingų medžiagų naudojimo. Pokytis – ne mažiau kaip 5 proc.
 • Aplinkai palankius produktus bus galima perdirbti pasibaigus jų galiojimo terminui arba aplinkai palankių produktų taikymas padės perdirbti produktus pasibaigus  jų galiojimo terminui.
 
Tinkamos finansuoti išlaidos
 1. Vykdant 1 ir 2 nurodytas poveikles – projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos. Ir 40 proc. netiesioginės išlaidos nuo darbo užmokesčio išlaidų.
 2. Vykdant 3 nurodytą poveiklę – aplinkai palankaus produkto įsigijimas ir įdiegimas.

Susisiekite su mumis +370 685 48 056 arba info@consultusmagnus.com ir mes padėsime Jums gauti paramą!