• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Parama klasteriams - eksporto skatinimas ir žinomumo didinimas

VERSLO KLASTERIS LT
 
Paraiškos priimamos iki 2016 m. liepos 22 d.
Kvietimo biudžetas 3,6 mln. Eur.
 
Tinkami pareiškėjai
 
Tinkami partneriai

Klasterio koordinatoriai, kuriais gali būti viena iš verslo klasterio narių – MVĮ arba verslo asociacija arba prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

Klasterių nariai - MVĮ.
 

Paramos intensyvumas

Iki 100 %  (5, 6 ir 7 išlaidų eilutės);
Iki  50 %  (1, 2, 3 ir 4 išlaidų eilutės).
 

Paramos dydis

Minimali paramos suma                75 000 Eur
 
Maksimali paramos suma             320 000 Eur vienai MVĮ negali būti skirta daugiau kaip 200 000 Eur
 
 
Remiamos sritys
 
Įmonių grupių (klasterių) sinergija paremtos veiklos, nukreiptos į naujų eksporto rinkų paiešką (konsultacinės, įskaitant ekspertines, paslaugos, narystė tarptautiniuose tinkluose (platformose), rinkodaros priemonių, skirtų įsiliejimui į tarptautinius tinklus, rengimas ir kt.).
 


Tinkamumo kriterijai
 
 1. Projekto trukmė iki 24 mėn;
 2. Verslo klasterį turi sudaryti ne mažiau kaip 5 savarankiškos MVĮ, kurių pačių pagaminta lietuviškos kilmės produkcija turi būti integruota į gaminių/paslaugų pridėtinės vertės kūrimo grandines;
 3. Ne mažiau negu 2 verslo klasterio nariai turi veikti ne trumpiau kaip vienerius metus iki paraiškos pateikimo ir kiekvieno jų metinės pajamos turi būti ne mažesnės kaip 145.000 eurų arba visų klasterio narių bendros metinės pajamos turi būti ne mažesnės kaip 500.000 eurų;
 4. Pareiškėjas turi pakankamai veiklos patirties įgyvendinant eksporto arba tarptautiškumo skatinimo veiklas:
Jei pareiškėjas – klasterio koordinatorius yra viena iš verslo klasterį sudarančių MVĮ, pareiškėjas turi būti veikiantis ne trumpiau kaip vienerius metus ir jo pajamos iš eksporto veiklos turi būti ne mažesnės kaip 29.000 Eur.

Jei pareiškėjas – klasterio koordinatorius, kuriuo yra verslo asociacija arba prekybos, pramonės ir amatų rūmai, pareiškėjas turi būti įgyvendinęs ne mažiau negu 2 projektus tarptautiškumo skatinimo srityje per pastaruosius trejus metus iki paraiškos pateikimo ir pasiekęs projektu užsibrėžtus rodiklius.
 1. Projektas atitinka Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metu gairių, nuostatas.
Tinkamos finansuoti išlaidos  
 1. Narystės tarptautiniuose tinkluose (platformose) mokestis;
 2. Klasterio narių ekspertų darbo užmokestis ir komandiruočių išlaidos;
 3. Išlaidos, tiesiogiai susijusios su projekto veiklai vykdyti reikalingų tyrimų, analizių ir kitų paslaugų pirkimu (iki 10 proc.);
 4. Rinkodaros priemonių, skirtų įmonių grupės paslaugų ir produktų žinomumui didinti, naujiems nariams pritraukti ar įsitraukti į tarptautinius tinklus (klasterius) išlaidos;
 5. Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos ir projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos;
 6. Informavimas apie projektą;
 7. Netiesioginės išlaidos pagal fiksuotą normą (projekto administratorių darbo užmokestis, prekių reikalingų projekto administravimui įsigijimas).