• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Parama įmonių investicijoms į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar mažinimą ir/ar atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą

Tinkami pareiškėjai
 
 
 
 
 
 
 
 
Juridinis asmuo (įmonė), nukentėjęs dėl karo sukeltos krizės.
Laikoma, kad pareiškėjas nukentėjo nuo karo sukeltos krizės, jei pareiškėjo sąnaudos šilumai gaminti naudojamam kurui, elektrai ir (ar) dujoms  sudaro ne mažiau kaip 3 procentus pareiškėjo išlaidų. Išlaidų dydis nustatomas vadovaujantis pareiškėjo pateiktais metinių finansinių ataskaitų rinkinio 2021 m. duomenimis:
elektros, kuro ar dujų išlaidos*/savikaina + bendrosios administracinės veiklos sąnaudos 
 
*jei elektros, kuro ar dujų išlaidos apskaitomos pelno (nuostolių) ataskaitoje prie savikainos ir veiklos sąnaudų, reiktų jas imti iš abiejų P/N eilučių, jei vienoje, iš P/N eilutės,  kurioje apskaityta.
Kriterijus vertinamas pagal 2021 m. finansinės atskaitomybės duomenis. Pareiškėjas turėtų pateikti ne tik finansinę atskaitomybę, bet ir P/N savikainos ir veiklos sąnaudų detalizavimą, kuriuo remiantis galima būtų apskaičiuoti minėtą kriterijų. Šildymo išlaidos neįtraukiamos, jei pareiškėjas šildymą gauna iš išorinio tiekėjo. Jei pareiškėjas šildosi dujomis ar elektra arba naudoja elektrą ar dujas gamyboje,  – išlaidas galima įtraukti.


 
Paramos dydis Sąlygos paramai iki 2 mln eur. su 30 proc. intensyvumu
 
 1. Tinkamos finansuoti išlaidos apskaičiuojamos dėl su Rusijos Federacijos agresija prieš Ukrainą susijusiu gamtinių dujų ir elektros energijos išlaidų padidėjimu.
Bazinis laikotarpis nuo 2021 m. vasario 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d., Ataskaitinis –nuo 2022 m. vasario 1 d. iki rugpjūčio 31 d.
 
 
Tinkamumo kriterijai
 
 
 
 
 
 
 
Finansavimas teikiamas juridiniams asmenims dėl Rusijos Federacijos vykdomos karinės agresijos prieš Ukrainą sukeltos krizės: investicijų į iškastinio kuro (gamtines dujas, dyzelinį krosnių kurą, akmens anglį, durpių briketus) keitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą, elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių (išskyrus vėjo ir saulės elektrines), pakeičiant elektros energiją, gaminamą iš iškastinio kuro, gaminamą toje pačioje rinkoje
 Projekto trukmė iki 24 mėn.
 1. Pareiškėjas turi būti nukentėjęs nuo karo sukeltos krizės. Laikoma, kad pareiškėjas nukentėjo nuo karo sukeltos krizės, jei pareiškėjo sąnaudos šilumai gaminti naudojamam kurui, elektrai ir (ar) dujoms sudaro ne mažiau kaip 3 procentus pareiškėjo išlaidų.
 2. Pareiškėjas nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ir (ar) restruktūrizuojamas, yra atsiskaitęs su valstybės ir (ar) savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais. Jeigu pareiškėjas nėra atsiskaitęs, parama gali būti teikiama, jei pareiškėjas pateiks dokumentus, įrodančius, kad padengė visus įsiskolinimus.
 3. Pagalba neteikiama įmonėms, kurioms taikomos ES sankcijos, įskaitant (bet neapsiribojant):
  1. įmones, kurios nuosavybės teise priklauso asmenims, subjektams ar organizacijoms, kuriems skirtos ES sankcijos, arba yra jų kontroliuojamos;
  2. pareiškėjas neturi prekybinių įsipareigojimų su Rusijos Federacija ir (ar) Baltarusija arba juos nutraukė iki 2022 m. birželio 30 d. Šią informaciją pareiškėjas patvirtina pareiškėjo deklaracijoje;
  3. įmones, vykdančias veiklą sektoriuose, kuriems skirtos ES sankcijos, jei pagalba prieštarautų atitinkamų sankcijų tikslams.

Kreipkitės į mus ir mes padėsime parengti visą dokumentaciją paramai gauti.