• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Parama įmonėms, siekiančioms diegti technologines inovacijas, mažinančias išteklių vartojimą

ECO – INOVACIJOS LT +
 
Paraiškos priimamos iki 2017 m. lapkričio 30 d.
Priemonės biudžetas 35 mln. Eur.
 
Tinkami pareiškėjai
Tinkami partneriai
Laba mažos, mažos ir vidutinės įmonės.
Partneriai negalimi.
 
Paramos intensyvumas Labai maža arba maža įmonė              45 proc.
 
Vidutinė įmonė                                      35 proc.
 
Paramos dydis Minimali paramos suma                 50 000 Eur.
 
Maksimali paramos suma              900 000 Eur.
 
Remiamos sritys
 
 1. Technologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas. Siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes, numatomos investicijos į materialųjį turtą (įrenginius, technologijas), kurį įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai, skatinama pramoninė simbiozė ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas, t. y. investicijos į švaresnės gamybos inovacijas (jų įdiegimą), kuriose taikomi racionalių išteklių naudojimo ir taršos prevencijos metodai (pvz., proceso modernizavimas (optimizavimas) siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius, beatliekinė gamyba, atliekų pakartotinis naudojimas ir (ar) perdirbimas, atliekamos šilumos panaudojimas (rekuperavimas, regeneravimas), srautų atskyrimas ir kita).
Tinkamumo kriterijai
 1. Projekto trukmė iki 36 mėn.;
 2. Pareiškėjas veikia ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurio pačios įmonės pagamintos produkcijos vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur.
 3. Projekte diegiamos technologinės ekoinovacijos, skirtos arba technologinių procesų, kuriuos įdiegus mažėja neigiamas poveikis aplinkai ir (ar) tausojami gamtos ištekliai (proceso modernizavimas, įrangos pakeitimas, technologijos pakeitimas) diegimui, ir (arba) produktų, kuriuos gaminant taupomi gamtiniai ištekliai ir (ar) žaliavos (žaliavų pakeitimas, gaminio pakeitimas, atliekų antrinis panaudojimas, produktų gamyba iš atliekų), gamybai. Projekte turi būti numatyta įdiegti bent vieną technologinį procesą su tikslu mažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius ir arba projekte turi būti numatyta gaminti bent vieną produktą, kurį gaminant taupomi gamtiniai ištekliai ir (ar) žaliavos.
 
Tinkamos finansuoti išlaidos
 1. Tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingų technologinių ekoinovacijų (įrangos ir įrenginių) įsigijimo arba finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) išlaidos.
 2. Darbuotojų, dirbsiančių su technologinėmis ekoinovacijomis, darbo užmokestis, t. y. numatytos darbo užmokesčio išlaidos, susidariusios dėl su pradine investicija susijusių sukurtų darbo vietų ir apskaičiuotos per dvejus metus nuo jų sukūrimo.