• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Parama darbuotojų mokymams

 
PAMEISTRYSTĖ IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS DARBO VIETOJE
 
Paraiškos priimamos iki 2017 vasario 21 d.
Kvietimo biudžetas 3,67 mln. eur.
 
Tinkami pareiškėjai
 
Tinkami partneriai
Privatūs juridiniai asmenys, valstybės ir savivaldybės įmonės.
 
Licencijuoti profesinio mokymo teikėjai, verslo asociacijos, privatieji juridiniai asmenys, prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
 
Paramos intensyvumas
Eil. Nr. Pareiškėjo statusas
 
Finansuojamoji dalis Finansuojamoji dalis (neįgaliesiems mokomiems asmenims)
 1.  
Labai maža ir maža įmonė iki 70 proc. iki 70 proc.
 1.  
Vidutinė įmonė iki 60 proc. iki 70 proc.
 1.  
Didelė įmonė iki 50 proc. iki 60 proc.
Jeigu projekte dalyvauja skirtingo dydžio įmonės, projekto finansuojamoji dalis nustatoma pagal mažiausią galimą intensyvumą ir taikoma visoms įmonėms.
Paramos dydis Minimali paramos suma                 7 500 Eur.
 
Maksimali paramos suma              360 000 Eur. (maksimaliai 1 500 eur vienam darbuotojui).
 
Remiamos sritys
 
1. Įmonių darbuotojų mokymai pameistrystės forma, skirti kvalifikacijai arba jos daliai įgyti;
2. Įmonių darbuotojų mokymai darbo vietoje, skirti kvalifikacijai tobulinti.
Tinkamumo kriterijai
 1. Projekto trukmė iki 24 mėn.
 2. Pareiškėjo ir partnerio (kai partneris yra privatusis juridinis asmuo) 50 procentų apyvartos sudaro pačios įmonės pagamintos produkcijos pardavimai.
 3. Pareiškėjas ir partneris (kai partneris yra privatusis juridinis asmuo) veikia ne trumpiau kaip vienerius metus ir kiekvieno vidutinės metinės pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur.
 4. Ne mažiau kaip 70 procentų mokymų laiko turi būti skirta praktiniams mokymams darbo vietoje.
 5. Pareiškėjas užtikrina pameistrystės forma mokytų darbuotojų įgytų kompetencijų vertinimą, siekiant pripažinti įgytas kompetencijas kaip profesinę kvalifikaciją arba jos dalį.
 6. Projekto partneris (verslo asociacija) veikia ne mažiau nei 5 metus ir vienija ne mažiau nei 20 nuolatinę ūkinę komercinę veiklą vykdančių juridinių asmenų.  
 
Tinkamos finansuoti išlaidos
 1. Mokytojų darbo užmokesčio išlaidos.*
 2. Mokytojų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių Lietuvoje išlaidos.*
 3. Mokomų asmenų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių Lietuvoje ir į užsienį išlaidos.
 4. Tiesiogiai su projektu susijusių medžiagų ir reikmių (trumpalaikio turto) įsigijimas.*
 5. Projekto vykdytojui ar partneriui priklausančio ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, kiek jis nusidėvėjo naudojamas vien mokymo projektui, išlaidos.
 6. Mokomų asmenų, kurie yra neįgalūs, apgyvendinimo išlaidos.
 7. Mokymo organizavimo ir vykdymo, mokymus baigusių darbuotojų kompetencijų vertinimo išlaidos.
 8. Mokomų asmenų darbo užmokesčio išlaidos pagal fiksuotą įkainį.
 9. Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą.
*Jei pareiškėjas pats vykdo veiklas – mokymus, nepirkdamas mokymo paslaugų.

Kviečiame teikti paraiškas. Kreipkitės į mus.