• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Užsienio investuotojamas kvietimas teikti paraiškas paramai moksliniams tyrimams ir infrastruktūrai.

SMART FDI
Paraiškos priimamos iki 2020.11.30
Priemonės biudžetas: 39 mln. eur.
TĘSTINĖ PROJEKTŲ ATRANKA
 
Tinkami pareiškėjai
 
 
 
 
 
 
Tinkami partneriai
Užsienio investuotojo (juridinio (-ių) ir (ar) fizinio (-ių) asmens (-ų)) Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas (juridinis (-iai) ir (ar) fizinis (-iai) asmuo (-enys)) daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojas (įmonė), arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje
Investuotojas (pareiškėjas) Lietuvos Respublikoje ne anksčiau kaip 10 metų iki paraiškos pateikimo yra investavęs į gamybos ar paslaugų sektorių ir ketina pradėti MTEPI veiklą Lietuvos Respublikoje arba investuotojas (pareiškėjas) nėra vykdęs veiklos Lietuvos Respublikoje ir ketina pradėti MTEPI veiklą Lietuvos Respublikoje.
 
Privatieji juridiniai asmenys ir mokslo ir studijų institucijos (1 remiama sritis).
Partneriai negalimi (2 remiama sritis)
Jei įmonė didelė – partneris SVV įmonė privaloma (3 remiama sritis)
Paramos intensyvumas Intensyvumas, kai projektas įgyvendinamas be partnerių.
Vykdoma veikla Didelė įmonė Vidutinė įmonė Labai maža ir maža įmonė
Moksliniai tyrimai 1 veikla 50 proc. 60 proc. 70 proc.
Eksperimentinė plėtra 1 veikla 25 proc. 35 proc. 45 proc.
MTEP ir inovacijų infrastruktūros sukūrimas ir (ar) plėtra 2 veikla 25 proc. 35 proc. 45 proc.
Veiklos, susijusios su procesų ir organizacinių inovacijų diegimu 3 veikla 15 proc. 50 proc. 50 proc.
 
 
 
 
 
 
 
 
Intensyvumas, kai projektas įgyvendinamas su partneriais.
Vykdoma veikla Didelė įmonė Vidutinė įmonė Labai maža ir maža įmonė
Moksliniai tyrimai 1 veikla 65 proc. 75 proc. 80 proc.
Eksperimentinė plėtra 1 veikla 40 proc. 50 proc. 60 proc.
MTEP ir inovacijų infrastruktūros sukūrimas ir (ar) plėtra 2 veikla 25 proc. 35 proc. 45 proc.
Veiklos, susijusios su procesų ir organizacinių inovacijų diegimu 2 veikla 15 proc. 50 proc. 50 proc.
Paramos dydis Minimali paramos suma                 50 000 Eur.
 
Maksimali paramos suma              3 000 000 Eur. (1 remiama sritis).
Maksimali paramos suma              6 500 000 Eur. (2 remiama sritis).
Maksimali paramos suma              500 000 Eur. (3 remiama sritis).
 
Remiamos sritys
 
 1. Tiesioginės užsienio investicijos į mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas
 2. Tiesioginės užsienio investicijos, kuriomis kuriama naujos arba plečiama esamos įmonės MTEPI infrastruktūra
 3. Tiesioginės užsienio investicijos į veiklas, susijusias su procesų ir organizacinių inovacijų diegimu
Tinkamumo kriterijai
 1. Projekto metu arba įgyvendinus projektą sukurtas (-i) produktas (ai) turi būti naujas (-i) įmonės lygmenyje, arba rinkos lygmenyje, arba pasaulio lygmenyje.
 2. Tinkamos gamybos ir/ar paslaugų įmonės.
 3. Projektas privalo atitikti bent vieną specialiąją specializaciją bei prisidėti prie Baltijos jūros strategijos krypties „Inovacijos“ įgyvendinimo.
 4. Projekto trukmė iki 24 mėn. (jei 1 remiama sritis arba 1 kartu su 3 remiamomis sritimis) arba iki 36 mėn. (jei 2 remiama veikla);
 5. Turi būti parengtas verslo planas;
 6. Statinio statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto techninį projektas (jei taikoma, iki sutarties pasirašymo).
 7. Sukurtos arba planuojamos arbo vietos turi būti išlaikytos ne mažiau 5 metus (SVV – 3 metus);
 
Tinkamos finansuoti išlaidos (1 remiama sritis MTEP veiklos)
 1. Techninių žinių ir išradimų patentų arba teisių pagal licencijos sutartį įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis išlaidos (iki 50 procentų). Programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos nėra tinkamos finansuoti.
 2. MTEP paslaugų įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, išlaidos.
 3. Išlaidos, susijusios su konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, naudojamų vien tik projekto MTEP veiklai, įsigijimu.
 4. Kuriamų produktų patentavimo išlaidos.
 5. Su kitomis veiklos sąnaudomis, įskaitant sąnaudas medžiagoms, mažaverčiam inventoriui, atsargoms ir panašiems produktams, priskirtiniems trumpalaikiam turtui, tiesiogiai susijusiomis su MTEP veikla, susijusios išlaidos.
 6. Projekto MTEP veikloms naudojamo ilgalaikio materialaus turto (įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių, mašinų ir įrengimų, pastatų ir (ar) patalpų), nusidėvėjimo sąnaudos.
 7. Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir komandiruočių išlaidos.
 8. Tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusios ir veiklai proporcingai (pro rata) principu paskirstytos pridėtinės išlaidos – įrangos, projektui įgyvendinti būtinų pastatų ar patalpų nuomos išlaidos.
(1-3 punktai iki 50 proc. projekto tinkamų išlaidų).
 
 1. Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą (projekto administratorių darbo užmokestis, prekių reikalingų projekto administravimui įsigijimas).
(8-9 punktai iki 10 proc. projekto tinkamų išlaidų).
 
Tinkamos finansuoti išlaidos (2 remiama sritis infrastruktūros kūrimas arba plėtra)
 
 
 
 
 
 
 1. MTEPI infrastruktūrai priskirtinų statinių statybos išlaidos.
 2. MTEPI infrastruktūrai priskirtinų statinių rekonstravimo, kapitalinio remonto išlaidos, jeigu rekonstravimas, kapitalinis remontas pagerina turto naudingąsias savybes ir (arba) pailgina turto naudingo tarnavimo laiką.
 3. Tiesiogiai MTEP veikloms vykdyti bei kuriamoms tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietoms aprūpinti būtini baldai.
 4. Kompiuterinė technika ir programinė įranga (išskyrus esamos programinės įrangos atnaujinimą). (ne daugiau nei 50 procentų tinkamų finansuoti išlaidų sumos).
 5. Su MTEPI infrastruktūra ar jos panaudojimu susiję patentai, licencijos.
 6. Kiti MTEPI infrastruktūrai priskirtini įrengimai, įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai.
 
Tinkamos finansuoti išlaidos (3 remiama sritis procesų ir organizacinių inovacijų diegimas)
 1. Techninių žinių ir išradimų patentų arba teisių pagal licencijos sutartį įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis išlaidos. Programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos nėra tinkamos finansuoti.
 2. MTEP paslaugų įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, išlaidos.
 3. Su kitomis veiklos sąnaudomis, įskaitant sąnaudas medžiagoms, mažaverčiam inventoriui, atsargoms ir panašiems produktams, priskirtiniems trumpalaikiam turtui, tiesiogiai susijusiomis su MTEP veikla, susijusios išlaidos.
 4. Projekto MTEP veikloms naudojamo ilgalaikio materialaus turto (įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių, mašinų ir įrengimų, pastatų ir (ar) patalpų), nusidėvėjimo sąnaudos.
 5. Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir komandiruočių išlaidos.
 6. Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą (projekto administratorių darbo užmokestis, prekių reikalingų projekto administravimui įsigijimas.

Kreipkitės į mus dėl pagalbos rengiant projekto dokumentaciją!