• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

NMA renka paraiškas ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai


Remiama veikla

Pagal Priemonės veiklos sritį parama teikiama ne žemės ūkio ekonominei veiklai. Viename projekte gali būti numatyta keletas remiamų ekonominės veiklos rūšių.
* Dalis veiklų nėra remiama.

Paraiškų pridavimo terminas - 2015 m. gruodžio 14 d. 

Galimi pareiškėjai

Paramos gali kreiptis ūkio subjektas, kuris atitinka labai mažai įmonei keliamus reikalavimus:
- ūkininkas;
- kaimo gyventojas;
- privatus juridinis asmuo.
 
Tinkamumo gauti paramą pagrindinės sąlygos ir reikalavimai
 1. Pareiškėjas yra registruotas kaimo vietovėje.
 2. 2014 m. įmonės pajamos turi būti ne mažesnės nei 8.128 Eur.
 3. Pareiškėjas paramos sutarties pasirašymo metu atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus (iki 10 darbuotojų; iki 7 mln. Lt. pajamos; balanse nurodyto turto vertė neviršija 5 mln. Litų).
 4. Pareiškėjas (juridinis asmuo) yra savarankiška įmonė kaip numatyta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.
 5. Pelno nuostolių ataskaitos 2014 m. grynojo pelno rodiklis (grynasis pelnas dalinamas iš pardavimo pajamų*100) didesnis nei 2 proc.
 6. 2014 m. Balanso ataskaitos "Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai" padalinus iš "TURTAS iš viso" rodiklis turi būti mažesnis nei 0,6. t.y skolų santykis su įmonės turtu turi būti mažesnis nei 60 proc.
 7. Nekilnojamasis turtas į kurį investuojama ir (arba) kuriame numatyta įgyvendinti projektą, pareiškėjo valdomas teisėtais pagrindais.
 8. Pastatų, statinių ir (arba) patalpų nuomos ar kito teisėto naudojimosi jais sutartis, sudaryta ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui nuo paramos paraiškos pateikimo dienos, VĮ Registrų centre turi būti įregistruota iki paraiškos pateikimo dienos.
 9. Žemė po naujai statomais pastatais ir (arba) statiniais paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjui priklauso nuosavybės teise.
 10. Nekilnojamojo turto, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, naudojimo paskirtis atitinka numatytą įgyvendinti veiklą.
 11. Jei projekte numatyti statybos (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas) ir (arba) infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje įrengimo darbai, kartu su paramos paraiška Agentūrai pateikiamas statinio techninis projektas. Jei projekte numatyta naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas ir (arba) infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje įrengimo darbai, tačiau jiems paramos neprašoma, šie dokumentai neteikiami.
 12. Jei projekte numatyta vykdyti licencijuojamą veiklą ar veiklą, kuriai vykdyti turi būti išduotas leidimas, pareiškėjas licenciją, leidimą pateikia Agentūrai.
 13. Ne mažiau kaip 80 proc. projekto veiklai įgyvendinti kuriamų naujų darbo vietų bus sukurta kaimo gyventojams.
 14. Nuo paraiškos pateikimo iki projekto įgyvendinimo pabaigos ir ne trumpiau kaip pirmus trejus projekto kontrolės laikotarpio metus nekeisti paramos gavėjo nuosavybės ir valdymo teisių (akcijų, pajų, balsavimo teisių).
Pagrindiniai reikalavimai tinkamoms ir netinkamoms finansuoti išlaidoms
 1. Projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų pastatų, statinių ir (arba) patalpų nauja statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas.
 2. Naujos technikos ir įrangos, baldų, skirtų projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas.
Paramos dydis ir intensyvumas
 1. Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 200 000 Eur.
 2. Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.