• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Kvietimas gauti paramą moderniai įrangai įsigyti

REGIO Potencialas
Kvietimo biudžetas 20,3 mln. eur.
 
 
Kvietimo biudžetas Apskritims lėšos yra paskirstomos taip: penkioms apskritims (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio) numatoma skirti 30 proc. lėšų, kas sudaro iki 6,1 mln. Eur, paskirstant apskritims lygiomis dalimis, ir penkioms apskritims (Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Telšių, Utenos) – 70 proc., kas sudaro iki 14,24 mln. Eur), paskirstant apskritims lygiomis dalimis.
 
Tinkami pareiškėjai
 
Tinkami partneriai
Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ): gamybos įmonės, kuriančios naujus gamybos pajėgumus, ir paslaugų teikimo įmonės, kuriančioms naujus paslaugų teikimo pajėgumus. 

Negalimi.
 
Paramos intensyvumas Labai mažoms ir mažoms įmonėms – iki 45%, Jei pagal BBIR
Vidutinėms įmonėms –iki 35%, Jei pagal BBIR
Visom įmonėm 65 %, jei pagal de minimis.
Paramos dydis Maksimali paramos suma              500 000 Eur Jei pagal BBIR
Maksimali paramos suma              200 000 Eur Jei pagal de minimis
 
 
Remiamos sritys
 
 
 1. Moderniųjų technologijų diegimas, pritaikant esamus ir kuriant naujus gamybos pajėgumus naujiems ir esamiems gaminiams gaminti. Finansavimu bus skatinamos įmonių investicijos į naujų gamybos technologinių linijų įsigijimą ir įdiegimą, esamų gamybos technologinių linijų modernizavimą, įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimą.
 
Tinkamumo kriterijai
 1. Pareiškėjas gali teikti vieną paraišką pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą arba pagal de minimis reglamentą.
 2. Projektai turi būti įgyvendinami Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų ir rajonų savivaldybes.
 3. Diegiamos įrangos modelis yra pateiktas rinkai ne anksčiau nei prieš trejus metus nuo kvietimo paskelbimo metų
 4. Trukmė ne ilgesnė kaip 20 mėnesių
 
Tinkamos finansuoti išlaidos
 1. Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai. Iki 20 proc. biudžeto.
 2. Baldų, kompiuterinės technikos, programinės įrangos, kitos įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio materialaus turto įsigijimo ir įrangos lizingo (finansinės nuomos) išlaidos (įskaitant jų transportavimo, projektavimo, sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros (kol vyksta montavimas, instaliavimas, paruošimas naudoti, išbandymas) ir susijusias išlaidas)
 3. Tikslinių transporto priemonių pirkimo, nuomos ir finansinės nuomos (lizingo) išlaidos
 
 
SUBSIDIJOS GRĄŽINIMAS
 
 1. Grąžintina grąžinamosios subsidijos dalis sudaro nuo 5 iki 10 procentų Projekto vykdytojo projektui tinkamų finansuoti išlaidų lėšų sumos ir priklauso nuo Pareiškėjo pasiektų rezultatų, t. y. nuo darbo našumo rodiklio pokyčio (proc.) pasiekimo, skaičiuojant kaupiamuoju būdu (akumuliuotai) nuo paraiškos pateikimo metų iki 3 metų po projekto įgyvendinimo pabaigos.
 2. kai faktinis darbo našumo rodiklio pasiekimas sudaro 100–80 procentų planuoto darbo našumo pasiekimo, tai grąžinama 5 procentai projekto įgyvenimui pripažintų tinkamomis finansuoti išlaidų sumos, bet ne daugiau kaip 20 procentų nuo projektui skirtos finansavimo sumos;
 3. kai faktinis darbo našumo rodiklio pasiekimas sudaro 79–50 procentų planuoto darbo našumo pasiekimo, tai grąžinama 7 procentai projekto įgyvenimui pripažintų tinkamomis finansuoti išlaidų sumos, bet ne daugiau kaip 20 procentų nuo projektui skirtos finansavimo sumos;
 4. kai faktinis darbo našumo rodiklio pasiekimas sudaro 49–30 procentų planuoto darbo našumo pasiekimo, tai grąžinama 9 procentai projekto įgyvenimui pripažintų tinkamomis finansuoti išlaidų sumos, bet ne daugiau kaip 20 procentų nuo projektui skirtos finansavimo sumos;
 5. kai faktinis darbo našumo rodiklio pasiekimas sudaro 29–0 procentų planuoto darbo našumo pasiekimo, tai grąžinama 10 procentai projekto įgyvenimui pripažintų tinkamomis finansuoti išlaidų sumos, bet ne daugiau kaip 20 procentų nuo projektui skirtos finansavimo sumos;
 6. Grąžinamosios subsidijos lėšų grąžinimas vykdomas vadovaujantis suderintu Grafiku. Grąžinimo terminas – 5 metai, pradedant grąžinti ketvirtais metais po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos. Grąžinimai atliekami vieną kartą per metus: iki einamųjų metų birželio 30 d.