• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Kvietimas gauti paramą įmonių MTEP

INTELEKTAS. BENDRI MOKSLO-VERSLO PROJEKTAI
 
Paraiškos priimamos iki 2018 m. rugsėjo 25 d.
 
Priemonės tikslas Skatinti įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingą MTEP, taip pat paskatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių steigimąsi investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.
 
Tinkami pareiškėjai
 
 
Tinkami partneriai
 
 
Privatieji juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas);
Viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas), kai vykdomos 1 ir (ar) 2 remiamos sritys.
Privatieji juridiniai asmenys ir mokslo ir studijų institucijos.
 
Paramos intensyvumas Intensyvumas, kai projektas įgyvendinamas be partnerių. 1 veikla MTEP.
Vykdoma veikla Didelė įmonė Vidutinė įmonė Labai maža ir maža įmonė
Moksliniai tyrimai 50 proc. 60 proc. 70 proc.
Eksperimentinė plėtra 25 proc. 35 proc. 45 proc.
 
 
Intensyvumas, kai projektas įgyvendinamas su partneriais. 1 veikla MTEP.
Vykdoma veikla Didelė įmonė Vidutinė įmonė Labai maža ir maža įmonė
Moksliniai tyrimai 65 proc. 75 proc. 80 proc.
Eksperimentinė plėtra 40 proc. 50 proc. 60 proc.
 
 
 
 
Intensyvumas. 2 veikla Įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra, kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose.
Vykdoma veikla Didelė įmonė Vidutinė įmonė Labai maža ir maža įmonė
Įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra, kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose 25 proc. 35 proc. 45 proc.
 
Intensyvumas. 3 veikla Naujų produktų ir technologijų sertifikavimas ir su tuo susijusios veiklos.
Vykdoma veikla Didelė įmonė Vidutinė įmonė Labai maža ir maža įmonė
Naujų produktų ir technologijų sertifikavimas ir su tuo susijusios veiklos 30 proc. 50 proc. 70 proc.
 
 
Paramos dydis Minimali paramos suma                20 000 Eur.
 
Maksimali paramos suma              1 200 000 Eur. (1 remiama sritis).
Maksimali paramos suma              3 000 000 Eur. (2 remiama sritis).
Maksimali paramos suma              200 000 Eur. (3 remiama sritis).
Vykdant kelias veiklas – parama sumuojama.
 
Remiamos sritys
 
 1. MTEP (MT – moksliniai tyrimai, EP – eksperimentinė plėtra).
 2. Įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra, kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose.
 3. Naujų produktų ir technologijų sertifikavimas ir su tuo susijusios veiklos
 
Tinkamumo kriterijai
 1. Projekto trukmė iki 36 mėn. (jei 1 ir 2 ir 3 arba tik 2 remiama veikla) arba iki 24 mėn. (jei tik 1 ar 3 remiama veikla);
 2. Nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą, kuris bus tiesiogiai naudojamas įgyvendinant projektą, iki paraiškos pateikimo turi būti įregistruotos Nekilnojamojo turto registre. Turto, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, naudojimo paskirtis turi atitikti pagal projektą įgyvendinamą veiklą;
 3. Turi būti parengtas verslo planas;
 4. Statinio statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto techninį projektas (jei taikoma).
 
Tinkamos finansuoti išlaidos (pirmoji remiama sritis MTEP)
 1. Techninių žinių ir išradimų patentų arba teisių pagal licencijos sutartį įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, išlaidos;
 2. MTEP paslaugų įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, t. y. kai perkama iš išorinių šaltinių už rinkos kainas, pagal šalių sudarytą sandorį, kai nėra jokių susijusių slapto susitarimo elementų, išlaidos.;
 3. Išlaidos, susijusios su konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, naudojamų vien tik projekto MTEP veiklai, įsigijimu;
 4. Su kitomis veiklos sąnaudomis, įskaitant sąnaudas medžiagoms, mažaverčiam inventoriui, atsargoms ir panašiems produktams, priskirtiniems trumpalaikiam turtui, tiesiogiai susijusiomis su MTEP veikla, susijusios išlaidos;
 5. Projekto MTEP veikloms naudojamo ilgalaikio materialaus turto (įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių, mašinų ir įrengimų pastatų ir (ar) patalpų), nusidėvėjimo sąnaudos;
 6. Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir komandiruočių išlaidos;
 7. Tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusios ir veiklai proporcingai (pro rata) principu paskirstytos pridėtinės išlaidos – įrangos, projektui įgyvendinti būtinų pastatų ar patalpų nuomos išlaidos;
(1-3 punktai iki 50 proc. projekto tinkamų išlaidų).
 1. Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą (projekto administratorių darbo užmokestis, prekių reikalingų projekto administravimui įsigijimas.
(7-8 punktai iki 10 proc. projekto tinkamų išlaidų).
 
Tinkamos finansuoti išlaidos (antroji remiama sritis infrastruktūros kūrimas arba plėtra)
 1. MTEP ir inovacijų infrastruktūrai priskirtinų statinių statybos išlaidos, jeigu pareiškėjas pagrindžia, kad tai efektyviausias ir ekonomiškiausias būdas;
 2. MTEP ir inovacijų infrastruktūrai priskirtinų statinių rekonstravimo, kapitalinio remonto išlaidos, jeigu rekonstravimas, kapitalinis remontas pagerina turto naudingąsias savybes ir (arba) pailgina turto naudingo tarnavimo laiką.
 3. Tiesiogiai MTEP veikloms vykdyti bei kuriamoms tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietoms aprūpinti būtini baldai;
 4. Kompiuterinė technika ir programinė įranga (išskyrus esamos programinės įrangos atnaujinimą). (ne daugiau nei 50 procentų tinkamų finansuoti išlaidų sumos);
 5. su MTEP ir inovacijų infrastruktūra ar jos panaudojimu susiję patentai, licencijos;
 6. kiti MTEP ir inovacijų infrastruktūrai priskirtini įrengimai, įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai.
 
 
 
 
 
Tinkamos finansuoti išlaidos (3 remiama sritis Naujų produktų ir technologijų sertifikavimas ir su tuo susijusios veiklos)
 1. Produkto sertifikavimo išlaidos: sertifikavimui reikalingų bandymų ir tyrimų išlaidas; sertifikuojamo produkto  transportavimo išlaidos, būtinos produktui sertifikuoti, jeigu to neapima sertifikavimo paslaugos pirkimo išlaidos; sertifikavimo dokumentų vertimo, verifikavimo ir siuntimo išlaidos; eksperto, atliekančio sertifikavimą, iš užsienio atvykimo ir apgyvendinimo išlaidos, jeigu to neapima sertifikavimo paslaugos pirkimo išlaidos
 2. Sertifikavimo paslaugos pirkimo išlaidos.
 3. Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir komandiruočių išlaidos; 

Kreipkitės į mus ir mes padėsime parengti visą reikiamą paraiškos dokumentaciją bei gauti paramą.