• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Kviečiame teikti paraiškas verslo kūrimui kaimo vietovėse

PARAMA EKONOMINĖS VEIKLOS PRADŽIAI KAIMO VIETOVĖSE
PARAIŠKŲ SURINKIMAS: 2017-11-13 - 2017-12-15 d. 12 val.

 
Tinkami pareiškėjai Paramos gali kreiptis
1. fizinis asmuo, nevykdęs jokios ne žemės ūkio ekonominės veiklos nuo 2014 m. gegužės 2 d. iki 2017 m. gegužės 2 d., neatsižvelgiant į tai, ar buvo gauta pajamų, ar ne;
2. naujai įsteigtas (įregistruotas ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos) privatus juridinis asmuo;
3. naujai įsteigtas (įregistruotas ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos) viešasis juridinis asmuo – viešoji įstaiga socialiniam verslui vykdyti.
Paramos  intensyvumas Iki 100  proc.
 
Paramos dydis Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti:
 • Iki 40 000 Eur
   
Remiama veikla   Parama teikiama ne žemės ūkio ekonominei veiklai.
Tinkamumo kriterijai 1) Pareiškėjas (kaimo gyventojas arba įmonė)  yra registruotas kaimo vietovėje.
2) pareiškėjas tuti atitikti labai mažos įmonės statusą.   
3) Pareiškėjas (juridinis asmuo) yra savarankiška įmonė kaip numatyta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.
4) Nekilnojamasis turtas į kurį investuojama ir (arba) kuriame numatyta įgyvendinti projektą,
pareiškėjo valdomas teisėtais pagrindais.
5) Pastatų, statinių ir (arba) patalpų nuomos ar kito teisėto naudojimosi jais sutartis,
sudaryta ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui nuo paramos paraiškos pateikimo dienos, VĮ Registrų centre turi būti įregistruota iki paraiškos pateikimo dienos.
6) Jei projekte numatyti statybos (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas) ar infrastruktūros įrengimo darbai, kartu su paramos paraiška pateikiamas statinio techninis projektas arba projektiniai pasiūlymai.
12) Jei projekte numatyta vykdyti licencijuojamą veiklą ar veiklą, kuriai vykdyti turi būti išduotas leidimas, pareiškėjas licenciją, leidimą pateikia Agentūrai.
13) Ne mažiau kaip 80 proc. projekto veiklai įgyvendinti kuriamų naujų darbo vietų bus sukurta kaimo gyventojams.
14) Nuo paraiškos pateikimo iki projekto įgyvendinimo pabaigos ir ne trumpiau kaip pirmus trejus projekto kontrolės laikotarpio metus nekeisti paramos gavėjo nuosavybės ir valdymo teisių (akcijų, pajų, balsavimo teisių).
 
Tinkamos finansuoti išlaidos
 1.  projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas.
 2. naujos technikos ir įrangos, skirtų projekto reikmėms, įsigijimas:
 1. speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymui;
 2. projekte numatytai veiklai vykdyti būtina technika ir (arba) įranga.
 3. Parama įsigyti N kategorijos N1 klasės motorinę transporto priemonę (išskyrus visureigius), kaip nustatyta Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“, teikiama tuo atveju, kai joje yra 2 arba 3 sėdimosios vietos, pertvara atskirtas ir be langų krovinių skyrius;
 1.  verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (privažiavimo sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, ribose, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, kitos su projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos);
 2. bendrosios išlaidos (konsultavimas, projektavimas) – iki 2200 Eur.

Susisiekite su mumis dėl paraiškos ir jos dokumentacijos parengimo.